FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

DANSK PELARGONIE SELSKAB.
STIFTET 19. februar 2000.

VEDTÆGTER.


§ 1. Navn:

Foreningens navn er ”Dansk Pelargonie Selskab”


§ 2. Formål:

1. Selskabets formål er at fremme kendskabet til pelargonie-slægten, at fremme dyrkningen af planterne, at samle og udbrede oplysninger om deres dyrkning og vækstbetingelser.


2. Det sker ved udgivelse af bladet Pelargonie Nyt 4 gange årligt, arrangere havebesøg, ved udstillinger og generelt at igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.


§ 3. Medlemskab:

1. Som medlem kan optages enhver person, virksomhed eller institution med Interesse for pelargonier. Medlemskabet gælder for 2 personer i en husstand, med 1 stemme pr. husstand.


2. Medlemskontingentet fastsættes af og på den årlige generalforsamling.


3. Passivt medlemskab uden stemmeret afgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse.


4. Kontingentet gælder for 1 år fra 1. august til og med 31. juli.


5. Hvis det skønnes at et medlem handler i strid med selskabets Interesser, forelægges sagen skriftligt for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af selskabet. Bestyrelsen fremlægger
sagen på først kommende generalforsamling, hvor afgørelsen om eksklusion træffes ved simpelt flertal.


§ 4. Bestyrelsen:


1. Bestyrelsen består af min. 5 og max. 7 medlemmer, samt suppleanter, som alle vælges på generalforsamlingen.


2. Det skal tilstræbes at der vælges så bredt geografisk som muligt til bestyrelsen.


3. Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 2 og 3 eller 3 og 4 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år, genvalg kan finde sted.


4. Bestyrelsen for Dansk Pelargonie Selskab konstituerer sig hvert år efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer, senest 1 måned efter ordinær, som Ekstraordinær generalforsamling. Formand indsættes på lige år, kasserer på ulige år med mulighed for genvalg. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets medlemmer en redaktør af ”Pelargonie Nyt”.


5. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af selskabets aktiviteter, herunder også forvaltningen af selskabets midler. Formanden og kassereren tegner i fællesskab selskabet udadtil.

6. Bestyrelsen forestår oprettelse og drift af bibliotek.

7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

8. Bestyrelsen er bemyndiget til at støtte lokalforeningerne herunder også økonomisk, såfremt man vurderer den indsendte ansøgning berettiger til støtte.

9. Suppleanter, redaktør, bibliotekar og andre valgte tillidsposter, kan og bør deltage i bestyrelsesmøderne.

10.Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, skal sendes skriftlig til alle siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

11.Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Bestyrelsens træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 5. Generalforsamling:


1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af oktober måned. (senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning)

2. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.

3. Indkaldelses kan ske enten ved meddelelse i selskabets medlemsblad eller ved brev til medlemmerne.

4. Forslag som ønskes behandlet, må fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Beretning om selskabets virke det forløbne år.

3. Revideret regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.

8. Eventuelt.

6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller hvis 1/3 af selskabets medlemmer skriftlig Indgiver motiveret ønske herom. Formanden skal da inden 4 uger og med 14 dages varsel indkalde medlemmerne til generalforsamling med angivelse af dagsorden.

7. Alle afstemninger afgøres ved almindelig flertal og normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt hvis blot ét medlem ønsker det. For ændringer af vedtægter kræves dog et flertal på 2/3.

8. Hver kontingentbetaling svarer til én stemme. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt.

9. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 6 Regnskab og revision:

1. Kassereren opkræver medlemskontingent og modtager al betaling, der måtte tilgå selskabet, ligesom kassereren forestår alle udbetalinger.


2. Regnskabet går fra 1. august til og med 31. juli.. Regnskabet revideres af bilagskontrollant, der vælges af generalforsamlingen for 1 år. Bilagskontrollantsuppleant vælges ligeledes for 1 år.

§ 7 Selskabets opløsning:

1. Selskabets opløsning kan kun finde sted på en behørigt indkaldt generalforsamling og når mindst 3/4stemmer herfor.

2. Forslag til selskabets opløsning skal være anført på dagsordenen.

3. Finder opløsning sted anvendes selskabets midler til velgørende formål efter bestyrelsens flertalsbeslutning. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Herfølge den 19. februar 2000.


Revideret på generalforsamling den 26. august 2001. Den 25. august 2002.

Den 7. september 2003. Den 10. oktober 2004. Den 17. september 2006.

Den 1. september 2007. Tilpasset ændring af regnskabsåret 20. februar 2010.

Den 13. september 2014. Tilpasset ændring af regnskabsåret.

Ivan Nielsen, Niels Ejner Carlsen, Stig Hansen, Elin Nielsen og Vinnie Hansen