Dansk Pelargonie Selskab

stiftet den 19. februar 2000

Vedtægter

 

§ 1. Navn:

 

                      Foreningens navn er Dansk Pelargonie Selskab

 

§ 2. Formål:

1.                   Selskabets formål er at fremme kendskabet til pelargonie - slægten, at fremme dyrkningen af planterne, at samle og udbrede oplysninger om deres dyrkning og vækstbetingelser.

2.                   Det sker ved udsendelsen af Pelargonie Nyt 4 gange årligt, arrangere havebesøg, ved                                                                        udstillinger og generelt at igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

 

§ 3. Medlemskab:

1.                   Som medlem kan optages enhver person, virksomhed eller institution med interesse for                                                                                                 pelargonier.

                      Medlemskabet gælder for 2 personer i en husstand med 1 stemme pr. husstand.

2.                   Medlemskontingentet fastsættes af og på den årlige generalforsamling.

3.                    Passivt medlemskab uden stemmeret afgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse.

4.                   Kontingentet gælder for et år fra den 1. august til den 31. juli.

5.                   Hvis det skønnes, at et medlem handler i strid med selskabets interesser, forelægges                                                                                                      sagen skriftligt for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmet skal udelukkes af selskabet. Bestyrelsen fremlægger                              sagen på først kommende generalforsamling, hvor afgørelsen om eksklusion træffes ved simpel flertal.

 

§ 4. Bestyrelsen:

1.                   Bestyrelsen består af min. 5 og maks 7 medlemmer, samt suppleanter, som alle vælges på                                                                                              generalforsamlingen.

2.                   Det skal tilstræbes, at der vælges så bredt geografisk som muligt til bestyrelsen.

3.                   Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 2 og 3 eller 3 og 4 medlemmer. Suppleanter vælges for år. Genvalg kan finde sted.

4.                   Bestyrelsen for Dansk Pelargonie Selskab konstituerer sig hvert år efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer,                              senest 1 måned efter ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Formand indsættes på lige år, kasserer på ulige år med                                        mulighed for genvalg. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets medlemmer en redaktør af Pelargonie Nyt.

5.                   Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af selskabets aktiviteter, herunder også forvaltningen af selskabets midler. Formanden                        og kasseren tegner i fælleskab selskabet udadtil.

6.                   Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

7.                   Bestyrelsen er bemyndiget til at støtte lokalforeningerne herunder også økonomisk,                                                                      såfremt                        man vurderer den indsendte ansøgning berettiger til støtte.

8.                   Suppleanter, redaktør, bibliotekar og andre valgte tillidsposter, kan og bør deltage i                                                                                                          bestyrelsesmøderne.

9.                   Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, skal sendes skriftlig til alle                                                                                                          siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

10.                 Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved                                                                                                       almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen                                             er til stede. I                                tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§ 5. Generalforsamlingen:

1.                   Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling finder                                                                                 sted, hvert år inden udgangen af oktober måned. (senest 3 måneder efter regnskabsårets                                                                                        afslutning).

2.                   Indkaldelse til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.

3.                   Indkaldelsen kan ske enten ved meddelelse i selskabets medlemsblad eller ved brev til                                                                                      medlemmerne.

4.                   Forslag som ønskes behandlet, må fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før                                                                                       generalforsamlingen.

5.                   På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

                                            1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

                                            2.  Beretning om selskabets virke det forløbne år.

                                            3.  Revideret regnskab til godkendelse.

                                            4.  Fastsættelse af medlemskontingent det kommende år.

                                            5.  Forslag fra bestyrelsen.

                                            6.  Indkomne forslag.

                                            7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 bilagskontrollant og 1                                                                                                                               bilagskontrollantsuppleant.

                                            8.  Eventuelt.

6.                   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis formanden eller et flertal af                                                                                           bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller hvis 1/3 af selskabets medlemmer skriftlig                                                                                                          indgiver motiveret ønske herom. Formanden skal da, inden 4 uger og med 14 dages varsel indkalde medlemmerne til                                                    generalforsamling med angivelse af dagsorden.

7.                   Alle afstemninger afgøres ved almindelig flertal og normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker                              det. For ændring af vedtægterne kræves dog et flertal på 2/3.

8.                   Hver kontingentbetaling svarer til én stemme. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt.

9.                   Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

 

§ 6. Regnskab og revision:

 

1.                   Kassereren opkræver medlemskontingent og modtager al betaling, der måtte tilgå selskabet, ligesomkassereren forestår alle                                        udbetalinger.

2.                   Regnskabet går fra 1. august til 31. juli. Regnskabet revideres af bilagskontrollant, der sælges af generalforsamlingen for 1 år.                                      Bilagskontrollantsuppleant vælges ligeledes for 1 år.

 

§ 7 Selskabets opløsning:

1.                   Selskabets opløsning kan kun finde sted på en behørigt indkaldt generalforsamling og når mindst 3/4 stemmer herfor.

2.                   Forslag til selskabets opløsning skal være anført på dagsordenen.

3.                   Finder opløsning sted anvendes selskabets midler til velgørende formål efter bestyrelsens                                                                             flertalsbeslutning. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

 

                      Herfølge den 19. februar 2000.

                      Revideret på generalforsamling den 26. august 2001 - Den 25. august 2002.

                      Den 7. september 2003. - Den 10. oktober 2004. - Den 17. september 2006.

                      Den 1. september 2007. Tilpasset ændring af regnskabsåret den 20. februar 2010.

                      Den 13. september 2014. Tilpasset ændring af regnskabsåret.

                      Den 10. september 2022. Afvikling af biblioteket.

 

 

Ivan Nielsen, Vivi Frederiksen, Niels Ejner Carlsen, Erik Hansen og Kirsten Thingstrup